MAKALELER

BOŞANMA DAVASINDA HUKUKA AYKIRI DELİLLER

Makaleler
0
Medeni yargılama hukuku, uyuşmazlık çözüm yöntemlerini ve bu konuda en klasik çözüm yöntemi olan mahkemelerin işleyişi ile mahkeme ve taraflar arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk dalıdır.[1] Medeni yargılamanın amacı ise gerçeğe ulaşmaktır. Medeni yargılama hukukunda kural olarak” taraflarca getirilme ilkesi” kabul edilmiştir. Bu ilkeye göre dava malzemesini taraflar getirir. Daha açık ifadeyle…

İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR

Makaleler
0
İş Kanuna göre iş sözleşmesi, işçinin iş görmeyi işverenin de ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Bu tanımdan iş sözleşmesinin işçi ile işveren arasında kurulan iş ilişkisi olduğunu çıkartabiliriz. Ayrıca Türk Borçlar Kanunu’na göre iş sözleşmesi, işçiyi işverene bağımlı olarak belirli veya belirsiz süreyle iş görmeyi ve işverenin de işçiye zamana veya…

İDARİ YARGILAMADA GÖREV UYUŞMAZLIĞI

Makaleler
0
GİRİŞ Bir ülkede birden çok yargı kolu varsa bu yargı kolları arasında uyuşmazlık çıkması kaçınılmaz bir durumdur. Yargı yolu uyuşmazlıkları, bir davanın hangi yargı kolundaki mahkeme tarafından sonuçlandırılacağına ilişkindir. Yargı yolu uyuşmazlıkları iki tür yargı mercileri arasında ortaya çıkmaktadır. Bunlar; adli yargı mercileri ve idari yargı mercileridir. Bu makalenin konusunu…

MEHİR ALACAĞI

Makaleler
0
GİRİŞ İslam hukukunda mehir, aile hukuku sorunu olmaktadır. Erkek mehir adı altında kadına bir şey vermeyi taahhüt eder. Mehir, ekonomik değer taşıyan belirli bir mal, para, altın vb. olabilir. Diğer bir ifadeyle mehir, kocanın kadının evlenme sırasında belirlediği bir şeyi kadına armağan etmesidir. Ayrıca mehir, sadece evlenme sırasında değil, evlenme…

İTİRAZIN BERTARAF EDİLMESİ

Makaleler
0
GİRİŞ Alacaklı borçlunun ödeme emrine itirazını bertaraf etmek için 6 ay içinde İcra Mahkemesi’nde itirazın kaldırılması davası veya 1 yıl içinde genel mahkemelerde itirazın iptali davasını açmalıdır. Bu iki dava türü itirazın etkisiz hale getirilerek takibin devamını sağlaması için alacaklının izlediği iki yoldur. İtirazın iptali davası, itirazın haksız yere yapıldığı ve takibin devamı niteliğinde…

MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKI

Makaleler
0
Genel Olarak Hukuki uyuşmazlıkları çözümlemek üzere yürütülen bir yargılama süreci sonucunda adaletli çözüme ulaşılması yargı erkinin en temel işlevlerindendir. Bu temel işlevin yerine getirilmesinde, yargılama sürecinin kapsadığı zaman diliminin uzunluğu da oldukça önemli bir etken olmaktadır. Bu bağlamda yargılamanın makul sürede tamamlanması adil yargılanma hakkının en önemli unsurları arasında yer…

TMK 199. MADDESİ KAPSAMINDA EŞİN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI

Makaleler
0
Genel olarak tasarruf yetkisi; bir hakka doğrudan doğruya etki eden ve o hakkı değiştirme ya da sınırlama ve sona erdirme yetkisi olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda eşin tasarruf yetkisinin kısıtlanması ise, Türk Medeni Kanunu uyarınca düzenlenen bir konu olmaktadır. Böylece tasarruf yetkisinin kısıtlanması konusunda söz konusu kanunda yapılan düzenleme ile aile…

TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ (TCK 233.M)

Makaleler
0
Aile, bir toplumu meydana getiren en esaslı unsur olmaktadır.  Nitekim evlilik ve aile, toplumun temeli olup, toplumlar aileye göre şekillenmekte ve güçlenmektedir. Aile içinde birlik ve beraberlik olmadığı sürece o toplumda da birliğin sağlanması mümkün değildir. Bireyler, aile içinde aldıkları eğitim ve terbiyenin etkisiyle ne kadar sağlam temellere sahip olurlarsa,…

SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ ve HUKUKİ DÜZENLEMELER

Makaleler
0
İnternetin hayatımıza girmesiyle işlerimizi kolaylıkla halledebilmekle beraber istediğimiz bir bilgiye rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu artık bütün işlerini internet üzerinden yürütebilecek hale gelmiştir. Tabi bununla beraber gün geçtikçe internet de farklı yenilikleri beraberinde getirmektedir. Bu yeniliklerden bir tanesinin sosyal medya olduğu tartışmaya kapalı bir husustur. Günümüzde neredeyse herkes…

İLETİŞİM

F. Sultan Mehmet Cad. Akbey Sk. No:6 Kat.3 Kavacık-Beykoz / İstanbul

    Menü