MAKALELER

KADININ SOYADI SORUNU

Makaleler
0
I. GİRİŞ Soyadı edinimi genellikle doğumla olur. Bunun yanı sıra kişiler mahkeme kararı, evlenme ve evlat edinme ile soyadını alabilirler. Soyadı Kanunuyla beraber her Türk, adıyla beraber soyadı kullanmak zorundadır. Ayrıca kişinin adı da kişilik haklarının bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, kişinin soyadını değiştirdiğinde kişiliğinin hukuken korunması gerekir.…

HUKUK YARGILAMASINDA TANIK LİSTESİ SUNULMASI

Makaleler
0
Tanıklık kısaca davanın tarafları dışındaki kişi veya kişilerin davayla ilgili bir vakıa hakkında dava dışında edinmiş oldukları bilgileri yargılama esnasında mahkemeye bildirmeleridir. Tanık ise davada taraflar arasında çekişmeli olan geçmişte meydana gelmiş olaylar ile ilgili olarak bizzat vakıf olduğu bilgiyi mahkemeye aktaran kişi veya kişilerdir. Bundan sebep tanık delili, mahkemelerde…

TÜRK MEDENİ KANUNU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YARDIM NAFAKASI

Makaleler
0
Yardım nafakası toplumun en küçük yapı taşı olan aile bireylerinin birbirlerine karşı olan sorumluluğundan, aile yapısında bulunan yardımlaşma ve dayanışma duygusundan doğmuştur. Yardım nafakasına muhtaç olan aile bireyi ailedeki diğer bireylerden talep edebileceği bir nafakadır. Peki yardım nafakasını kimden nasıl talep edebiliriz? Yardım nafakasını altsoy, üst soy ve kardeşlerden talep…

YAŞAM HAKKI VE ÖTANAZİ

Makaleler
0
Yaşam hakkı insanın temel haklarından biridir ve bu hakkın garanti altına alınması diğer hakların var olabilmesi içim büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden de yaşam hakkı tüm çağdaş demokrasilerde anayasa ile güvence altına alınmaktadır. Ötanazi hususu da bilim ve etiği karşı karşıya getirerek tartışmalara yol açmıştır. Ötanazi dünya genelinde büyük ölçüde…

HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATI

Makaleler
0
Tutuklama, yakalama, göz altı ve el koyma gibi tedbirler ceza muhakemesinde koruma tedbirleri olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu koruma tedbirlerinin Ceza Muhakemesi Kanunu’na aykırı şekilde uygulanması halinde de haksız tutuklama, haksız yakalama, haksız el koyma ve haksız göz altı söz konusu olmaktadır. Türk ceza hukukuna göre koruma tedbirlerine soruşturma ve devamında…

MURİS MUVAZAASI

Makaleler
0
Muris muvazaasının temeli, miras bırakan kişinin ailesinden bazı kişilere terekesinden daha fazla mal bırakmak istemesinden veya mirasçılardan mal kaçırmasından kaynaklanmaktadır. İrade ile beyan arasında uygunsuzluk yaratılarak mirasçılardan mal kaçırılmasıdır. Muvazaa genel olarak, bir sözleşmenin yapılması aşamasında, irade ile dışa vurulan beyanın birbirine uygun olmamasıdır. Bu durumun kasıtlı yapılması durumunda muvazaa…

ORMAN YANGINLARI (III): ORMAN YANGINLARI SİGORTA TEMİNATINA DAHİL MİDİR?

Makaleler
0
I. GİRİŞ Ülkemizde, 28 Temmuz günü başlayan orman yangınları silsilesinde, 54 ilimizde, toplam 299 orman yangını cereyan etmiş; Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli, orman yangınlarının 16’ncı günü olan 12 Ağustos tarihinde, tüm yangınların kontrol altına alındığını açıklamıştır[1]. Bununla birlikte, ne yazık ki, bazı noktalarda ara ara orman yangınları görülmektedir.…

TİCARİ İŞ-TÜKETİCİ İŞLEMİ AYRIMI

Makaleler
0
I. GİRİŞ Ticari iş, adi iş ve tüketici işlemi ayrımının yapılmasındaki pratik fayda ortaya çıkacak olası bir uyuşmazlıkta hangi mevzuat hükmünün uygulanacağı konusunda kendisini gösterecektir. Nitekim adi işlere genel itibariyle Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri; ticari işlere Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve tüketici işlemlerine de Tüketicinin Korunması…

TÜRK MEDENİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE BOŞANMA SEBEPLERİ VE GERÇEKLEŞME ŞARTLARI

Makaleler
0
I. Genel Bakış Geçmişte de günümüzde de halen toplumda evlilik kadar önem arz eden boşanma, insanların hayatlarında tabiri caizse dönüm noktalarından birini temsil eder. Evlilikte bir birlik kurma aşaması kadar onu bozma hareketi de bazı sebep ve sonuçlar doğurmakta. Evlilik birliğinin sona erme nedenlerinden biri olan boşanma bozucu yenilik doğuran…

İş Hukukunda İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi

Makaleler
0
Haklı neden ile fesih hakkı bozucu yenilik doğuran bir haktır. Belirli veya belirsiz süreli iş akdinde ortaya çıkan dürüstlük kuralı gereği iş ilişkisini sürdürebilmesi kendisinden beklenemeyecek tarafa haklı nedenle derhal fesih hakkı tanınmıştır. Taraflar açısından sözleşme ilişkisinin devamının çekilemez hale gelmesinin ölçütü ise Türk Medeni Kanunu’nun 2. Maddesinde yer alan…

İLETİŞİM

F. Sultan Mehmet Cad. Akbey Sk. No:6 Kat.3 Kavacık-Beykoz / İstanbul

    Menü