MAKALELER

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIMIZ…

Makaleler
0
Suç insanlık tarihinin en eski kabul edilen yasalara, ahlaka aykırı davranışı olup çok yönlü bir kavramdır. Bu nedenledir ki bir bireyin suç davranışına yönelmesi de birçok nedene bağlı olabilmektedir. Günümüzde ise suç, kanunlarda açıkça yasaklanan ve karşılığında bir ceza öngörülen her türlü eylem olarak kabul edilmektedir. Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi’ne…

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMININ SAVAŞ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Makaleler
0
Savaş; insanlık tarihinin ilk zamanlarından ta bu zamanlara kadar var olmuş belki de en komplike, değişken ve olağandışı sonuçlara yol açan olgudur. Bilinen ilk savaş M.Ö 2700 yılında Sümer’ler ve Akad’lar arasında bugünBasra olarak bilinen bölgede gerçekleştiği kayıt altındadır. Peki savaş nedir? Tanım itibari ile devletlerin, aralarındaki ekonomik ve siyasal anlaşmazlıklar vb. nedeniyle, siyasal ilişkilerini keserek,…

DİJİTAL OYUNLARDAKİ TEHLİKE…

Makaleler
0
Verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi olarak tanımlanan ‘dijital’ kavramı ‘oyun’ kavramının tanımlayıcısı olarak kullanıldığında, oyunu oluşturan mantıksal ilişkileri içeren görsel verilerin bilgisayar monitörü, televizyon ekranı, cep telefonu ekranları, akışkan kristal ekranlar gibi çeşitli gösterim teknikleriyle ve çeşitli platformlar vasıtasıyla kullanıcıya yansıtıldığı oyunları belirtmektedir. Zamanla dijital oyunların yerine bilgisayar…

DİLSİZ DOSTLARIMIZ OLAN HAYVANLARIMIZIN HAKLARI

Makaleler
0
GİRİŞ Hayvan hakları denilince akla ilk gelmesi gereken; ‘’sürdürülebilir bir doğal çevre içinde tüm hayvanların temel yaşam kuralları bozulmadan, sağlıkları korunarak yaşamlarının devamlılığının sağlanması’’ olmalıdır. Hayvan hakları konusunda çalışma yapan ilk kuruluş 1825’te İngiltere’de kurulmuştur. Bu derneğin faaliyetlerinden yaklaşık bir asır sonra 1931 yılında farklı ülkelerde kurulan hayvan hakları derneklerinin…

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Makaleler
0
ÖZET: Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilere özel nitelikteki kişisel veri denir. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin…

İŞ HUKUKUNDA ZORUNLU ARABULUCULUK

Makaleler
0
Arabuluculuk uzlaşma tutanağı mahkeme kararı hükmünde olup, taraflardan birinin edimini ifa etmemesi üzerine dava yoluna gidilebileceği gibi, ayrıca ilamlı icra takibi de yapılabilir. İş Mahkemeleri Kanununa göre; “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava…

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında “Keşif”e Dair Tüm Ayrıntılar

Makaleler
0
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında “Keşif” Hâkimin hüküm ve sonuçlarını serbestçe değerlendireceği bir takdiri delil olan keşif, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 288 ilâ 292. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle keşfin konusunun taşınmazların yanı sıra taşınır eşya, belge ve hatta insan bedeni olabileceği hususu açıklığa kavuşturulmuştur.…

Arama Kararının Hukuka Uygunluk Şartları

Makaleler
0
Arama Kararının Hukuka Uygunluğu Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında delillerin hukuka uygunluk şartları doktrinde hala tartışılan konular arasındadır.Arama kararının icrasının hukuka aykırı şekilde gerçekleştirilmesi halinde; elde edilen delilin hükme esas alınması uygulamada halen önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İşbu makalemizde ise; aramanın ve arama kararının hukuka uygunluk şartlarının neler olması…

Velayetin Değiştirilmesinin Sebepleri Nelerdir?

Makaleler
0
Velayet, gerek reşit (ergin) olmayan küçüklerin, gerekse ergin çocukların şahısları ve mallarının korunması konusunda ana babanın sahip oldukları tüm hak ve yükümlülüklerdir.Velayet, sadece anneye ve babaya verilen yetkileri değil, aynı zamanda belirli yükümlülükleri de kapsayan bir kavramdır. Türk Medenî Kanunu’na göre, evlilik birliği devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti…

Karşılaştırmalı Olarak Teşhis ve Yüzleştirme

Makaleler
0
Yıllar boyunca hukuki bir dayanaktan yoksun olarak uygulanmakta olan teşhis işlemi ceza muhakemesi açısından oldukça önemli bir delil etme aracıdır. Aslında bu işlemin bir koruma tedbiri olduğunu savunanlar olmakla birlikte,hâkim görüş delil etme aracı olduğudur[1]. Nihayet 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle teşhis işleminin uygulanmasındaki farklılıkların…

İLETİŞİM

F. Sultan Mehmet Cad. Akbey Sk. No:6 Kat.3 Kavacık-Beykoz / İstanbul

Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Menü