FAALİYET ALANLARI

AİLE HUKUKU

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun altdalı olup aile ilişkilerini düzenlemektedir. Aile hukukunun başlıca konuları ise;
nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, soybağı, evlat edinme, velayet, nafaka – çocuk nafakası, vesayet, kayyımlıktır. Türk Medeni Kanunu’na göre aile hukukundan doğan uyuşmazlıklar Aile Mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise bu uyuşmazlıklara Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından bakılmaktadır. Hukuk Büromuzda bulunan uzman avukatlarımız tarafından tüm bu hususlarda avukatlık hizmeti verilmektedir.

GAYRİMENKUL HUKUKU

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen Eşya Hukukunun da bir parçasıdır. Gayrimenkul Hukuku; gayrimenkule ilişkin her türlü hukuki uyuşmazlığın ve işlemleri konu edinen bir kavramdır.

Gayrimenkul davaları kapsamında;

  • Tapu işlemleri
  • Kiralama sözleşmeleri
  • Ayni – şahsi hak tesisi sözleşmeleri
  • Alım – satım sözleşmeleri
  • Gayrimenkul finansmanı
  • Yabancıların mülk edinmesi
  • İstihkak davaları
  • Kamulaştırma davaları
  • İzale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davaları

Hukuk Büromuzda tüm bu konularda avukatlık hizmeti ve danışmanlık hizmeti de vermektedir.

MİRAS HUKUKU

Gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğiyle ilgilenen hukuk dalıdır. Türk Medeni Kanunu’nun bir dalını oluşturmaktadır. Miras Hukuku konuları ise şu şekildedir;

 • Tenkis davaları
 • Mirastan mal kaçırma (Muris Muvazaası) davaları
 • Veraset ilamının alınması işlemleri
 • Tereke tespiti
 • Terekenin yönetilmesi davaları
 • Reddi miras davaları
 • Miras ortaklığının giderilmesi davası
 • Mirastan feragat sözleşmesi
 • Vasiyetname işlemleri

Hukuk Büromuzda tüm bu konular hakkında avukatlık hizmeti verilmektedir.

İŞ HUKUKU

İş, işçi, işveren konularını ele alan ve bu konuda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları düzenlemektedir. İş Hukuku kapsamına giren uyuşmazlıkla iş mahkemelerinde görüşülür.  İş Hukuku, kapsam olarak bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak ikiye ayrılır:

Bireysel İş Hukuku: Genellikle küçük işletmelerde hizmet akdi ile başlayan işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenler. Konuları olarak ücret, hizmet akdi, çalışma koşulları, ek ücretler ikramiye, komisyon, sosyal haklar, işten ayrılma, tazminat gibi konuları kapsar.

Toplu İş Hukuku: Genellikle büyük işletmelerde işçi, işveren tarafından topluluklar şeklinde temsil edildiği (sendika) iş yerlerinde uygulanır. Sendika kurma, sendikaya üyelik toplu sözleşme, sendikanın feshedilmesi, sendikal haklar gibi konuları kapsar.

İş Hukukun kapsamına giren ve Hukuk Büromuz tarafından avukatlık hizmetinin verildiği konular şu şekildedir;

– Kıdem tazminatı davası

– İhbar tazminatı davası

– Fazla mesai ve diğer tüm işçilik alacaklarının tahsili davaları

– İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

– İşe iade davaları

– Ücret alacaklarının tahsili davaları

İCRA VE İFLAS HUKUKU

2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiş olan, alacaklının alacağına en kolay ve en hızlı yollardan kavuşabilmesi için devlet gücünden yararlanma imkânı sağlayan bir hukuk dalıdır. İcra ve İflas Hukuku kapsamında bulunan ve Hukuk Büromuz tarafından avukatlık hizmeti verilen konular şu şekildedir;

 • Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi
 • Haciz işlemleri
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi
 • Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi
 • Tasarrufun iptali davaları
 • İcra Ceza davaları
 • İcra Mahkemesinin görev alanına giren diğer davalar
 • İhalenin feshi davaları
 • İhtiyati haciz davası
 • İyileştirme projesinin düzenlenmesi, denetlenmesi
 • Kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
 • Konkordato anlaşmalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi
 • Mahcuz malların satış işlemleri
 • Şirketlerde borca batıklık durumunun denetlenmesi

TİCARET HUKUKU

İşletmelerin ve bireylerin arasındaki ticari ilişkileri düzenleyici bir rol üstlenmektedir.

ŞİRKETLER HUKUKU

Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devir edilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

Ticaret ve Şirketler Hukuku ile ilgili olarak Hukuk Büromuzda verilen hizmetler şu şekildedir;

  • Türkiye’de şirket kuruluşu işlemleri, yabancı veya yerli şirketlerin Türkiye’de şube ve/veya irtibat bürosu kuruluşlarının gerçekleştirilmesi
  • İş ortaklığı (Joint Venture) ve konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi
  • Proje finansmanı ve teminatlar
  • Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi
  • İhtiyaca ve projeye uygun spesifik sözleşmelerin (proje geliştirme sözleşmeleri, niyet mektupları, şarta bağlı komisyon sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, münhasırlık anlaşmaları ve ön anlaşmaların) hazırlanması ve müzakeresi
  • Birleşme ve devralama anlaşmalarının yapılması, durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması, birleşme ve devralmalar ile ilgili her türlü belgenin hazırlanması
  • Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar (pay sahipleri) sözleşmelerinin, oy sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi
  • Şirket yöneticilerinin (müdürler ve yönetim kurulu üyeleri) cezai ve hukuki sorumluluğu, işçi-işveren ilişkileri ve şirket varlıklarının devri konularına ilişkin olarak Şirket yöneticilerine hukuki tavsiyeler verilmesi
  • Uluslararası işlem ve muamelelerin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi
  • Konkordato, yeniden yapılandırma konularında hukuki destek verilmesi ve şirket tasfiyesi işlemlerinin yapılması
  • Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi
  • Üretim, Lisans, kiralama, faktoring, franchising, acente ve distribütörlük anlaşmaları dâhil olmak üzere her türlü ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması
  • Haksız rekabet davaları

CEZA HUKUKU

Suç ve cezaları düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır. Ceza Hukuku’na ilişkin genel olarak Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olmakla birlikte Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu gibi pek çok kanunda hükümler bulunmaktadır. Hukuk Büromuzda bulunan avukatlarımız, soruşturma aşamasından kovuşturmanın bitimine kadar sürecin her aşamasını büyük bir titizlikle takip etmekte ve müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmektedir.

– Hayata karşı suçlar: Kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme, insan ticareti

– Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar: Kasten yaralama, taksirle yaralama

– Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar: Cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel istismar

– Hürriyete karşı suçlar: Tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, konut dokunulmazlığının ihlali

– Şerefe karşı suçlar: Hakaret

– Özel hayata karşı suçlar: Özel hayatın gizliliğini ihlal, haberleşmenin gizliliğini ihlal

– Mal varlığına karşı suçlar: Hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma (gasp), mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık

– Kamu güvenine karşı suçlar: Parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, mühürde sahtecilik, özel belgede sahtecilik

– Genel ahlaka karşı suçlar: Müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

BG Hukuk Bürosu olarak tüm bu konularda müvekkillerimize danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelerin incelenmesi, gerekli ve talep edilen değişikliklerin gerçekleştirilmesi, yabancı gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten sözleşmelerin imzalanması konulardan oluşmaktadır.

Bilindiği gibi Anayasa’nın 48. maddesi uyarınca “sözleşme özgürlüğü” esastır; ancak bu serbesti kişilere sınırsız bir hak bahşetmez. Zira Türk Borçlar Kanunu’nun 27. maddesi uyarınca “Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.” Hukukumuzda pek çok sözleşme çeşidi bulunmakta ve buna bağlı olarak da ortaya çıkan uyuşmazlıkların da sayısı bir hayli fazladır. Günümüzde en çok karşılaşılan ve Hukuk Büromuzun da çalışma alanlarını oluşturan çalışma alanları şu şekildedir;

– Acente ve Bayilik Sözleşmeleri

– Distribütörlük Sözleşmeleri

– Franchising Sözleşmeleri

– Marka Devir Sözleşmeleri

– İnşaat Sözleşmeleri

– Know How Sözleşmeleri

– Lisans Sözleşmeleri

– Kira Sözleşmeleri

– Mal-Hizmet Alım Satım Sözleşmeleri

– Joint Venture Sözleşmeleri

– Leasing Sözleşmeleri

– Tedarik ve Fason Sözleşmeleri

– Alacak Borç Yapılandırma Sözleşmeleri

– Gayrimenkul Alım, Satım ve Devir Sözleşmeleri

– Kredi ve Finansman Sözleşmeleri

– Şirket Sermaye Sözleşmesi vb. gibi sözleşmelerin hazırlanması değiştirilmesi, imzalanması, uygulanması, süresi sonunda yenilenmesi veya feshedilmesi gibi sözleşme ile ilgili ihtiyaç duyulacak tüm konular

BİLİŞİM HUKUKU

Bilginin özellikle elektronik ve teknolojik araçlar aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde toplanması, saklanması, işlenmesi ve nakledilmesi ile bu konulardan doğabilecek ihtilafları konu alan hukuk dalıdır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık sanal alanların da hukuki düzenlemelere ihtiyacı bulunmaktadır. Son yıllarda bilişim alanına yönelik olarak ulusal ve uluslararası çok sayıda hukuki düzenlenme yapılmıştır. BG Hukuk Bürosu olarak bilişim alanı ile ilgili oluşabilecek suçlarda ve boşanma, tazminat, alacak ve diğer ticari davalar ile özel hayat ilişkilerinin internet üzerinden yaşanan olayları da kapsaması nedeniyle özel hukuk davalarında müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Bilişim hukuku kendi içerisinde birçok suçu bulundurmaktadır. Fakat en sık karşılaşılan suçları belirtecek olursak;

– Bilişim sistemlerine girme suçu

– Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme ya da değiştirme

– Banka ya da kredi kartlarının kötüye kullanılması

– Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması

– Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamı işlemleri

– Elektronik sözleşmelerde doğan suçlar

– Bilgisayar programlarının haksız olarak kullanılmasından oluşan suçlar

– İnternet, sosyal medya ve mesaj yolu ile; tehdit, şantaj, hakaret vb. suçlar

– Sahte evrak hazırlama

– Yasa dışı bahis siteleri

– Teknolojik aletler kullanarak özel hayata saldırı (Dinleme, takip, izleme vb.)

FİKRİ HAKLAR HUKUKU

Gerek sınai gerekse bilimsel, edebi ve sanatsal alanlarda yaratıcılık sonucu ortaya çıkan faaliyetlerinden doğan, yaratıcılığını ortaya koyan kimseye yasal birtakım imkanlar sağlamaktadır. Fikri mülkiyet, bireysel ya da kurumsal olarak sahip olunan düşüncelerin bir ürün üzerinde somutlaşmış, ekonomik değer kazanmış şeklidir. Korunabilir fikir ürünleri, biçimlendirilme şekillerine göre; eserler, buluşlar, tasarımlar, markalar, coğrafi işaretler, ticaret unvanları, işletme adları, internet alan adları olarak örneklenebilir.

Telif hakları, eserin meydana getirildiği anda kendiliğinden doğmakta ve buna ilişkin koruma, eserin kamuya sunuluşu ile kendiliğinden sağlanmakta ve bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunmamasına rağmen Sınai mülkiyet haklarında ise korumanın sağlanması için, ilgili buluşun, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir.

BG Hukuk Bürosu müvekkillerinin fikri mülkiyet hukuku kapsamında haklarının korunmasına yönelik her türlü ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Sınai Mülkiyet Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ikincil mevzuatlar kapsamında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Başlıca hizmet vermekte olduğumuz konular ise şu şekildedir;

– Marka

– Patent

– Endüstriyel tasarım ve faydalı modellerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması

– Telif hakları

– Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi

– Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisan alma/verme

– Tasarımların korunması ve faydalı model hukuku

– Tescil hakları

– Dvd, cd vb. telif hakkı ile korunan materyallerin ihlali vb. konular

DAVA TAKİBİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

BG Hukuk Bürosu uyuşmazlık çözümü alanındaki derin tecrübesi ve pratik sonuçlarla, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu tüm süreçlerde hukuki danışmanlık yapmakta ve dava takip hizmeti sunmaktadır. Müvekkillerimize uyuşmazlıklar oluşmadan önleyici hukuk kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlarda danışmanlık vermekteyiz. Hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gereken efektif çözümleri sunmaktayız. Uzlaşma önceliktir ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları değerlendirilmelidir. Dava sürecinin önlenemez olduğu durumlarda ise, BG Hukuk Bürosu uyuşmazlığın her aşamasında müvekkillerinin menfaatlerini kararlı ve yetkin bir şekilde gözetmekte, buna uygun stratejileri belirlemekte ve hayata geçirmektedir.

TÜKETİCİ HUKUKU

2014 yılında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş olup, uyuşmazlıklarda halen 6502 sayılı kanun uygulanmaktadır. 6502 sayılı kanun uyarınca tüketici hukuku tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

BG Hukuk Bürosu mevzuat ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Tüketici Hukuku’nun her alanında kaliteli ve sonuç odaklı olarak hizmet vermektedir. Başlıca hizmet vermekte olduğumuz konular ise şu şekildedir;

– Abonelik sözleşmesi davaları

– Ayıplı hizmetlerden doğan davalar

– Ayıplı mallardan doğan davalar

– Garantili mal davaları

– Kapıdan satış davaları

– Mesafeli satışlardan doğan davalar

– Haksız şartlardan doğan davalar

– Kredi kartı sözleşmesi davaları

– Paket turlardan doğan davalar

– Tüketici kredilerinden doğan davalar

– Taksitli ve kampanyalı satışlardan doğan davalar

– Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaatlar

SİGORTA HUKUKU

Ülkemizde sigortacılığın hızlı gelişimine paralel olarak sigorta uygulamasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususların, sözleşmelerin pek çoğunda hukuki ihtilaflara sebebiyet vermektedir. Ayrıca sigortacılık faaliyetinin getirdiği genel mali risk, idarelerin de sigortacılık faaliyetlerini yoğun şekilde denetlenmeye yönelmeleri sonucunu doğurmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak sigortacılığın ana mevzuatı olan Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Kanunu ile bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını son derece önemli bir hala getirmektedir.

BG Hukuk olarak müvekkillerimize sigorta alanından doğan her türlü uyuşmazlıklarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Başlıca hizmet vermekte olduğumuz konular ise şu şekildedir;

– Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları

– Sigorta şirketlerine başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi

– Destekten yoksun kalma tazminatı, maluliyet tazminatı, tedavi giderleri vb. maddi tazminat talepleri ile ve manevi tazminat taleplerini içeren davaların ikame edilmesi ve takibi

– Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri

– Kazaya sebebiyet veren fiilin Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturduğu durumlarda soruşturma ve kovuşturma aşamalarının takip edilmesi

– Yangın sigortası davaları

– Trafik sigortası, kasko sigortası, hayat sigortası, sağlık sigortası vb. poliçelerden doğan her türlü ihtilafın çözümü için sigorta şirketleri nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması ve gerekli davaların ikame edilmesi ve takibi

– Tıbbi malpraktis davaları

– Ferdi kazalara ilişkin davalar

– Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar

– Sigorta sözleşmelerinden doğan rücu davalarının ikame edilmesi ve takibi

STARTUP HUKUKU

Startup hukuku girişim fikirlerinin korunması ihtiyacıyla yeni hukuk dalları arasında yerini almaktadır. Startup hukuku sahip olunan girişim fikrinin, ticari bir kazanç veyahut şirket olma evrelerindeki gelişimlerini, özelliklerini, sorunlarını ele alıp bu kural ve çerçeveleri belirleyen hukuk dalıdır.

Girişim projesinin çalınması, kopyalanması gibi durumlara karşı korunması ve hukuku bir zemine oturtulması amacını güder. Kendine özgü (Sui generis) bir hukuk dalıdır. Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku gibi çeşitli hukuk alanlarıyla yakından ilgilidir.

Startup Hukukuna Dair Mevzuatlar İse Şu Şekildedir;

 • Teknoloji Geliştirme Belgeleri Kanunu
 • Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
 • Melek Yatırımcılık Yönetmeliği
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ
 • Yargıtay Kararları

BG Hukuk Bürosu, gelişmekte olan Startup Hukuku ile ilgili olarak müvekkillerimize hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

SPOR HUKUKU

Sporun kendine özgü bir yapısı olduğu ve sportif ihtilafların da bu kendine özgü yapı çerçevesinde ve “spor hukuku” bilim alanı kapsamında çözülmesi gerektiği artık tüm dünyada kabul edilir hale gelmiştir. İçinde Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Ceza hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku gibi çok önemli hukuk dallarının ögelerini de barındırmaktadır.

Dar anlamda Spor Hukuku, sportif faaliyetleri düzenler, spor dünyasını yönetir, spor yarışmalarının ve kuruluşlarının kurumsallığını sağlar. Geniş anlamda Spor Hukuku ise spordan ötürü oluşan ilişkileri ve bu ilişkilerde rol alan gerçek ve tüzel, kamu ve özel kişilerinin karşılaştıkları durumları düzenler ve sorunları çözümler.

Bu kapsamda BG Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize uyuşmazlıkların çözümünde ve spor hukukuna ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta olduğumuz konular şu şekildedir;

– Profesyonel Sporcu, Teknik Direktör, Transfer ve Menajerlik ile ilgili yapılan görüşmelere iştirak edilmesi ve bunlara ilişkin tüm sözleşmelerin düzenlenmesi

–    Sporcuların lisansları, vatandaşlık, çalışma ve oturma izinlerine ilişkin başvuruların yapılması ve takibi

–    İsim ve ürün sponsorlukları, forma reklamları, yayın hakları ve diğer reklamcılık–pazarlama faaliyetlerine ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi

–    Sporcuların ve Kulüplerin saha içinde ve saha dışında gerçekleşecek haksız fiiller kapsamındaki sorumluluğuna ilişkin davaların takibi

–    Sporcuların ve Kulüplerin görsel ve yazılı basındaki kişilik haklarının korunması

–    Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Kanun, FIFA ve UEFA karar ve uygulamaları ile ilgili hukuki danışmanlık verilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte bilgiye erişimin kolay hale gelmesi olumlu gelişmeleri sağladığı gibi büyük riskler de barındırmaktadır. Günümüzde devlet kurumları ve özel kuruluşlar, kişiler hakkında önemli miktarda veriyi işlemektedir. Bu durum kişilerin verileri üzerindeki hakimiyetini kaybetmesine ve bu verilerin kendilerine karşı kullanılması gibi risklerin oluşmasına sebep olmaktadır. Kişisel verilerin korunması hakkı, bireylerin kendi verilerinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından yetkisiz şekilde kullanılmasına karşı sahip oldukları anayasal bir haktır. BG Hukuk Bürosu olarak 7 Nisan 2016 yılında yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmakta olduğumuz başlıca konular şunlardır;

– Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Hukuk Desteği ve Danışmanlığı

– Veri Sorumlusunun Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesinde Hukuki Danışmanlık

– Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Yürütülen Soruşturmalarda Hukuki Temsiliyet

.

İLETİŞİM

F. Sultan Mehmet Cad. Akbey Sk. No:6 Kat.3 Kavacık-Beykoz / İstanbul

  Menü