MAKALELER

Arama Kararının Hukuka Uygunluk Şartları

Makaleler
0
Arama Kararının Hukuka Uygunluğu Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında delillerin hukuka uygunluk şartları doktrinde hala tartışılan konular arasındadır.Arama kararının icrasının hukuka aykırı şekilde gerçekleştirilmesi halinde; elde edilen delilin hükme esas alınması uygulamada halen önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İşbu makalemizde ise; aramanın ve arama kararının hukuka uygunluk şartlarının neler olması…

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında “Keşif”e Dair Tüm Ayrıntılar

Makaleler
0
6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Kapsamında “Keşif” Hâkimin hüküm ve sonuçlarını serbestçe değerlendireceği bir takdiri delil olan keşif, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 288 ilâ 292. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle keşfin konusunun taşınmazların yanı sıra taşınır eşya, belge ve hatta insan bedeni olabileceği hususu açıklığa kavuşturulmuştur.…

Velayetin Değiştirilmesinin Sebepleri Nelerdir?

Makaleler
0
Velayet, gerek reşit (ergin) olmayan küçüklerin, gerekse ergin çocukların şahısları ve mallarının korunması konusunda ana babanın sahip oldukları tüm hak ve yükümlülüklerdir.Velayet, sadece anneye ve babaya verilen yetkileri değil, aynı zamanda belirli yükümlülükleri de kapsayan bir kavramdır. Türk Medenî Kanunu’na göre, evlilik birliği devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti…

Karşılaştırmalı Olarak Teşhis ve Yüzleştirme

Makaleler
0
Yıllar boyunca hukuki bir dayanaktan yoksun olarak uygulanmakta olan teşhis işlemi ceza muhakemesi açısından oldukça önemli bir delil etme aracıdır. Aslında bu işlemin bir koruma tedbiri olduğunu savunanlar olmakla birlikte,hâkim görüş delil etme aracı olduğudur[1]. Nihayet 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle teşhis işleminin uygulanmasındaki farklılıkların…

Adli Tatilde Görülmeye Devam Edecek Dava ve İşler ile Adli Tatilin Hukukumuzdaki Sürelere Etkisi

Makaleler
0
Hemen hemen bütün yargı mercileri yılın belli döneminde çalışmalarına ara verirler. Bu dönem “adli tatil” olarak adlandırılmaktadır. Bilindiği üzere; adli tatil her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta ise sona erer. Bu tarihler arasında görülmeyecek davalar olmakla birlikte aslında görülecek dava ve işlerin hiç de az olmadığına bu yazımızda değineceğiz.…

Dava Arkadaşlığı (Subjektif Dava Birleşmesi)

Makaleler
0
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Birinci Kısım, Dördüncü Bölüm, Üçüncü Ayrımında 57-60. maddeler arasında dava arkadaşlığını yer vermiştir. Dava arkadaşlığı, 1086 sayılı HUMK döneminde de vardır ancak HMK, mecburi / ihtiyari dava arkadaşlığını ayrı ayrı düzenlemiştir.Dava arkadaşlığında davacı ve/veya davalı tarafta birden fazla kişi bulunmaktadır. Yani birden fazla davacı, davalıya…

Kiralanan Taşınmazların İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi

Makaleler
0
İlamsız icranın konusu kural olarak para (veya teminat) alacağıdır. Bunların dışındaki talepler için ilamlı icra yoluna başvurmak gerekmektedir. Bu çerçevede kiralanan bir taşınmazın tahliyesini sağlayabilmek için öncelikle kiracıya genel mahkemelerde tahliye davası açmak gerekmektedir. Davacı bu davasının sonucunda ilamlı icrayla taşınmazın tahliyesini sağlayabilecektir. Ancak belirli birtakım şartların bulunması halinde ilamsız…

Türk Vatandaşlığın Yetkili Makam Kararı İle Sonradan Kazanılması

Makaleler
0
Vatandaşlığın sonradan kazanılması Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ikinci bölümünde 9-22 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanun koyucu, sonradan kazanılan vatandaşlığın “yetkili makam kararı ile kazanma”, “evlat edinilme yolu ile kazanma” ve “seçme hakkının kullanılması yolu ile kazanma” halleri olmak üzere üç şekilde olacağına hükmetmiştir. Makale konumuzu oluşturan “yetkili makam kararı” ile vatandaşlığın kazanılmasını…

Yardım Nafakası

Makaleler
0
Nafaka ile ilgili olarak Türk Medeni Kanunu’nda çeşitli düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemeleri incelemeye geçmeden önce nafakanın tanımını yapmak gerekmektedir. Nafaka; bir kişinin geçimini normal bir düzeyde karşılayamayacak şekilde yoksulluğa düşmüş eşine veya boşanmış olunan eski eşine, çocuğuna veyahut boşanmadan bağımsız olarak yakın birakrabasına(alt soy, üst soy ve kardeş) ödeme yükümlülüğü…

KANUNDAN DOĞAN ÖNALIM HAKKI

Makaleler
0
GİRİŞ Önalım hakkı, yasadan doğan önalım hakkı ve sözleşmeden doğan önalım hakkı olarak ikiye ayrılmaktadır. Yasadan doğan önalım hakkı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 732, 733 ve 734. maddelerinde düzenlenmiş olup taşınmaz mülkiyetinin kanundan doğan kısıtlamalarından biridir. Sözleşmeden doğan önalım hakkı ise, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 237-242 hükümleri ile…

İLETİŞİM

F. Sultan Mehmet Cad. Akbey Sk. No:6 Kat.3 Kavacık-Beykoz / İstanbul

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Menü