Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yorum yapılmamış

Veri Sorumlusu ve Veri Sorumluları Sicilinin Tanımı

Kişisel Verileri Koruma Kanunu veri sorumlusunu; “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.” olarak tanımlamaktadır. Veri sorumlusu sicili ise kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Kişisel Verileri Koruma Kurulu gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulan sicildir.

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Esnasında Gerekli Bilgiler

Kanun’un 16. maddesine ve Kurum tarafından çıkartılan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliği’ne göre Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce VERBİS’e asgari olarak aşağıdaki bilgileri vererek kaydolmak zorundadır. Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar, kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler, kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve diğer bilgileri vererek sicile kaybolunabilir. Ayrıca VERBİS tüzel kişilerden bir adet irtibat kişisi tanımlamalarını talep etmekle birlikte bu irtibat kişinin gerçek kişi olması gerektiğini bu nedenle de tüzel kişilerin ilgili organlarınca alınacak Yönetim Kurulu kararı ile irtibat kişini tanımlamalarını ön görmekteyiz. Tüzel kişiler VERBİS’e kaydolurken aktif olarak bir Kayıtlı Elektronik Posta hesabı edinmek zorundadırlar.

VERBİS sistemine kayıt için son tarih

Kişisel verileri koruma kurumu 03.09.2019 tarihli 2019/265 sayılı kararı “Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına…” şeklinde karar vermiştir. Ayrıca Çalışan sayısı 50’den az ve yıllık bilançosu 25 milyon TL’nin altında olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olanların kayıt için son günü 31.03.2020 tarihi olup bu durum Kamu Kurum ve Kuruluşlar için 30.06.2020 tarihidir. Halihazırda Kişisel Verileri Koruma Kurulu VERBİS sistemine kayıt için belirlediği süreleri yeniden uzatacağı hakkında herhangi bir açıklamada bulunmamıştır.

Yaptırım

VERBİS’e kaydolmamanın ve bildirim yükümlüğüne aykırılığın cezası Kişisel Verileri Koruma Kanunun 18. maddesinde 20 bin Türk lirası ile 1 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası olarak hüküm altına alınmıştır.

Sonuç:

İlgili veri sorumluları Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince işledikleri verilerin adeta bir yol haritası olan veri envanterlerini çıkarmalarını, envanterleri doğrultusunda bildirim yapmak suretiyle VERBİS sistemine kaydolmaları ve gerekli dokümantasyon işlemlerini 31.12.2019 tarihine kadar tamamlamalarını temenni ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Menü