ÇOCUĞA YÖNELİK FİZİKSEL ŞİDDETİN TÜRK CEZA KANUNU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yorum yapılmamış

            5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun tanımlar başlıklı 6. maddesine göre; çocuk deyiminden, henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişi anlaşılır. Türk Ceza Kanunu’nun formüle ediliş biçimi dikkate alındığında, çocuğa yönelik fiziksel şiddetin ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmediği görülmektedir ancak kanun koyucu, ilgili maddeler içerisinde şiddet olaylarının çocuğa karşı işlenmesini daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli hal olarak düzenlemiştir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise çocuğa yönelik şiddetin kim tarafından gerçekleştirildiğidir çünkü yine bazı suç tipleri bakımından üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı bu fiilin gerçekleştirilmesi daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli hal olarak karşımıza çıkabilmektedir. Yazımızın devamında kasten öldürme, kasten yaralama ve eziyet suç tipleri üzerinden bu hususlara değinilecektir.

Kasten öldürme

Madde 81– (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Nitelikli haller

Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun;

a) Tasarlayarak,

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,

e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,

g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,

i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,

j) Kan gütme saikiyle,

k) Töre saikiyle,

İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

            Çocuğa yönelik gerçekleştirilen fiziksel şiddetin saiki öldürmek ise bu durumda TCK.’nun 82. Maddesi uyarınca fail, kasten öldürmenin nitelikli hali gereğince daha ağır bir cezaya mahkum olacaktır. Bu suç tipi bakımından maktulün çocuk olması durumunda kasten öldürme suçunun nitelikli halinin gerçekleşeceği düzenlenmekle birlikte ayrıca fiilin üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı gerçekleştirilmesi de yine nitelikli haller arasında sayılmıştır. Örneğin, bir baba çocuğunu öldürmesi durumunda nitelikli hal uyarınca daha ağır bir cezaya mahkum olacaktır veyahut üstsoy veya altsoy ya da eş veya kardeş ilişkisi bulunmayan bir kişi de bir çocuğu öldürürse yine nitelikli hal uyarınca daha ağır bir cezaya mahkum olacaktır.

            Türk Medeni Kanunu uyarınca ilgili şartların sağlanması halinde bir kişi ergin kılınabilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus Türk Ceza Kanunu’nun çocuk deyiminden kastının erginlik olmadığıdır. TCK açıkça çocuk deyiminden, henüz onsekiz yaşını doldurmamış kişinin anlaşılacağını söylemektedir. Bu sebeple maktul mahkeme kararı ile ergin kılınmış olsa bile eğer suçun işlendiği tarihte 18 yaşını doldurmamış ise bu durumda yine TCK bakımından çocuk sayılacaktır ve sonuç ceza buna göre tayin edilecektir.

Kasten yaralama

Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Kasten yaralama suçunun;

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

e) Silahla,

f) Canavarca hisle,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

            Kasten yaralama suçunun çocuğa karşı gerçekleştirilmesi hali bu suç tipi bakımından ayrıca düzenlenmemiştir. Ancak bu eylemin üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı gerçekleştirilmesi hali daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Örneğin, bir annenin çocuğuna karşı kasten yaralama suçunu gerçekleştirmesi hali daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli haldir ve fail daha ağır bir cezaya mahkum olacaktır.

            Üstsoy veya altsoy ya da eş veya kardeş ilişkisi bulunmayan bir kişi tarafından çocuğa yönelik olarak kasten yaralama suçu gerçekleştirilirse bu halde “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı” hükmü uyarınca bir değerlendirme yapılması gerekecektir. Bu hüküm çocuk kavramı kadar geniş bir hüküm değildir. Burada çocuğun yani 18 yaşını doldurmamış olan kişinin beden bakımından kendisini savunamayacak durumda olup olmadığının değerlendirmesi yapılmak zorundadır. Eğer çocuk kendisini savunamayacak durumda ise daha ağır cezayı gerektiren bu nitelikli hal hükmü uygulama alanı bulacaktır, aksi takdirde bu hükme başvurulamayacaktır.

Eziyet

Madde 96- (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin;

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,

b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı,

İşlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

            Yasada eziyet teşkil eden davranışların neler olduğu gösterilmemiştir. Hükmün gerekçesine göre eziyet; “sistematik şekilde bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan, bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aşağılanmasına yol açacak nitelikte” olmalıdır. Fiilin sistematik veya belirli bir süreç içerisinde gerçekleşmesi koşulu eziyeti, kasten yaralama gibi suçlardan ayırır.

            Bu suç tipi bakımından eylemin; çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına veyahut üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı gerçekleştirilmesi hali daha ağır cezayı gerektiren bir nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Örneğin, bir baba çocuğuna karşı eziyet suçunu işlemesi durumunda nitelikli hal uyarınca daha ağır bir cezaya mahkum olacaktır veyahut üstsoy veya altsoy ya da eş ilişkisi bulunmayan bir kişi de bir çocuğa karşı eziyet suçunu işlerse yine nitelikli hal uyarınca daha ağır bir cezaya mahkum olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Zorunlu alan!
Zorunlu alan!
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Menü